barevné pruhy
ikona domek
slider

Ochrana osobních údajů (GDPR)

1. Ochrana osobních údajů fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“) je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2. Správcem osobních údajů fyzické osoby (dále jen „osobní údaje“) je obchodní společnost GW JIHOTRANS a.s., IČ: 04356411, se sídlem Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2293, (dále jen „správce“).

3. Správce je oprávněn předat osobní údaje s cílem dosáhnout účelu jejich zpracování dalším osobám, jež tvoří se správcem koncern, (dále jen „spřízněné osoby“) a to:

a.    AUTA BOREK a.s., se sídlem Pražská 285, 373 67 Borek, IČ: 251 63 051, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 843.

b.    ČSAD JIHOTRANS a.s., se sídlem Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice, IČ: 251 71 216, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 892.

c.    ČSAD STTRANS a.s., se sídlem U Nádraží 984, Strakonice I, 386 01 Strakonice, doručovací číslo: PSČ 386 13, IČ: 251 98 688, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1018.

d.    GW BUS a.s., se sídlem Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice, IČ: 043 56 683, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2295.

e.    GW Cargo s.r.o., se sídlem Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice, IČ: 089 42 005, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 29619.

f.    GW DIESEL a.s., se sídlem Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice, IČ: 043 56 845, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2296.

g.    GW LOGISTICS a.s., se sídlem Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice, IČ: 043 56 535, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2294.

h.    GW Train Regio a.s., se sídlem U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 286 64 116, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1942.

i.    STK České Budějovice s.r.o., se sídlem Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice, IČ: 251 51 193, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6216.

j.    TACHOSERVIS s.r.o., se sídlem Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice, IČ: 260 31 698, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10247.

k.    TBT SERVIS a.s., se sídlem Pražská 285, 373 67 Borek, IČ: 260 42 118, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1234.

l.     TOMO TANK spol. s r.o., se sídlem Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice, IČ: 466 82 457, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1689.

4. K předání osobních údajů ve smyslu předchozího odstavce dochází na základě předchozího souhlasu subjektu údajů:

a.    za účelem zpětného kontaktování subjektu údajů oproti jeho předchozímu oslovení správce nebo spřízněné osoby prostřednictvím kontaktního formuláře obsaženého na internetových stránkách správce http://www.gwjihotrans.cz,

b.    za účelem zasílání obchodních sdělení ze strany správce nebo spřízněných osob.

5. Ke zpracování osobních údajů dochází dále za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů a správce nebo spřízněná osoba, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

6. Správce zpracovává osobní údaje rovněž pro účely oprávněných zájmů správce nebo spřízněné osoby, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě; tímto oprávněným zájmem správce nebo spřízněné osoby se rozumí zejména zájem správce nebo spřízněné osoby na řádném prokázání vzniku a trvání souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, byl-li tento později subjektem údajů odvolán.

7. Správcem se dle povahy věci (zejména v ustanoveních o zpracování osobních údajů apod.) rozumí také spřízněná osoba.

8. Osobními údaji se rozumí následující osobní údaje subjektu údajů:

a.    jméno, příjmení, akademický a jiný titul,

b.    datum narození,

c.    adresa trvalého bydliště, adresa bydliště,

d.    adresa elektronické pošty,

e.    účastnické číslo kupujícího jakožto uživatele telekomunikačních služeb,

f.    číslo účtu,

g.    vlastnoruční podpis subjektu údajů.

9. Správce zpracovává osobní údaje a případně tyto osobní údaje předává za účelem uvedeným v čl. 4 v rozsahu osobních údajů uvedených v čl. 8 písm. a., d. a e.

10. Správce zpracovává osobní údaje za účelem uvedeným v čl. 5 v rozsahu osobních údajů uvedených v čl. 6.

11. Subjekt údajů uděluje správci souhlas se zpracováním osobních údajů v písemné formě a:

a.    elektronické podobě prostřednictvím internetových stránek správce http://www.gwjihotrans.cz

b.    listinné podobě vyplněním formuláře s udělením souhlasu a jeho vlastnoručním podepsáním.

12. Subjekt údajů bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích. 

13. Zpracováním osobních údajů může správce pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele; v takovém případě správce sdělí subjektu údajů vymezení zpracovatele jeho identifikačními údaji.

14. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování osobních údajů, popř. tak, jak je uvedeno dále. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v listinné podobě neautomatizovaným způsobem.

15. Správce zpracovává osobní údaje:

a.    po dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného smlouvou a dále po dobu deseti (10) let od okamžiku jeho zániku, jedná-li se o účel zpracování osobních údajů uvedený v čl. 5,

b.    po dobu trvání souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, jedná-li se o účel zpracování osobních údajů uvedený v čl. 4,

c.    po dobu pěti (5) let od okamžiku odvolání souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů jedná-li se o osobní údaje uvedené v čl. 8 písm. a., b., c., d. a g.

16. Správce nebo spřízněná osoba zasílá subjektu údajů obchodní sdělení v písemné formě a:

a.    elektronické podobě prostřednictvím datových zpráv doručovaných elektronickou poštou (e-mail) nebo textovými nebo multimediálními zprávami doručovanými prostřednictvím operátora na účastnické číslo uvedené subjektem údajů, 

b.    listinné podobě prostřednictvím držitele poštovní licence.

17. Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů správcem následující práva:

a.    na přístup ke svým osobním údajům; subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické podobě, poskytnou se informace v elektronické podobě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob;

b.    na opravu osobních údajů, jež jsou nepřesné nebo nepravdivé; subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;

c.    na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“); nejsou-li dány skutečnosti dle čl. 17 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

i.    osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

ii.    subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

iii.    subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování dle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů;

iv.    osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

v.    osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy;

vi.    osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů;

d.    na omezení zpracování osobních údajů; subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

i.    subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

ii.    zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

iii.    správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

iv.    subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů;

e.    na přenositelnost osobních údajů; subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci osobních údajů, aniž by tomu správce bránil, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě tak, jak je uvedeno v obecném nařízení o ochraně osobních údajů; a zpracování se provádí automatizovaně;

f.    na vznesení námitky; kupující má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány; subjekt údajů může uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací;

g.    na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů; odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolat tento souhlas lze s využitím datové zprávy (e-mailu) zaslané na adresu elektronické pošty správce info@gwjihotrans.cz, popř. výslovným písemným prohlášením učiněným v písemné formě a listinné podobě doručeným prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla správce nebo spřízněné osoby;

h.    na podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

18. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jímž je pan Stanislav Pícha, e-mail: stanislav.picha@gwjihotrans.cz.
 

 

Související položky

Kariéra

Volné pracovní pozice

Řidič/ka kamionové dopravy

Společnost GW LOGISTICS a.s. člen skupiny GW JIHOTRANS přijme řidiče/řidičku kamionové dopravy.  Požadujeme: Řidičský a profesní průkaz pro skupinu C+E ADR výhodou Flexibilitu, samostatnost a spolehlivost Nabízíme: Stabilní zázemí největší jihočeské dopravní firmy Pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup dle dohody - co nejdříve Moderní vozy MAN Podporu dispečinku a technického oddělení 5 týdnů dovolené Dodržování podmínek a pravidel Příspěvky na volnočasové aktivity Čerpání pohonných hmot za zvýhodněné ceny Příspěvek na penzijní spoření Bohatý benefiční program Možnosti práce: Zahraniční přepravy (turnusy, víkendy doma) Zahraniční přepravy bez návratu do CZ Krátké přeshraniční přepravy Tuzemské přepravy Noční a denní pravidelné linky z Č. Budějovic Motorové vozidlo sk. C (práce v regionu a tuzemsku) Brigády dle vašich časových možností  

odměna: 33.000 - 65.000 Kč čistého/měsíc dle druhu práce

Zjistit více...

Technik/čka měření emisí

Benefity: 40.000 – 45.000 Kč Přátelský kolektiv. Zázemí velké stabilní společnosti.  5 týdnů dovolené.  Závodní stravování – jídelna s kantýnou. Čerpání pohonných hmot za zvýhodněné ceny. Benefity – příspěvek na volnočasové aktivity, příspěvek na penzijní připojištění, program  T-mobile a mnoho dalších. Činnosti: Provádění měření emisí silničních vozidel dle oprávnění. Obsluha technologických a diagnostických zařízení používaných v STK a SME. Očekáváme: Ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo s výučním listem v oboru souvisejícím s výrobou, opravou nebo technickou prohlídkou vozidel.  Odbornou praxi alespoň 3 roky. ŘP sk. B, C, C+E. Trestní bezúhonnost. Spolehlivost, pečlivost a samostatnost. Nástup možný ihned - dlouhodobá a stabilní pracovní pozice.  

odměna: 40.000 - 45.000 Kč/měsíc

Zjistit více...
Zobrazit celou nabídku...

Proč pracovat u nás?

GW JIHOTRANS je stabilní a perspektivní zaměstnavatel

Nejen zajímavé finanční ohodnocení, pravidelné odměny, ale i řada nadstandardních výhod. Zjistěte, proč se vyplatí pracovat u GW JIHOTRANS!

VÍCE INFORMACÍ...