barevné pruhy
ikona domek
slider

Vnitřní oznamovací systém (Whistleblowing)

Vnitřní oznamovací systém obchodní společnosti GW JIHOTRANS a.s., IČ: 04356411, se sídlem Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2293, (dále jen „GW JIHOTRANS a.s.“) a dalších obchodních společností tvořících s GW JIHOTRANS a.s. podnikatelské seskupení, dle části druhé hlavy II zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v účinném znění.

Oznamovatel (whistleblower)

Osoba, která vykonává či vykonávala pro kteroukoliv společnost ve skupině práci či jinou obdobnou činnost, ve smyslu § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů, a která se dověděla o protiprávním jednání.

Protiprávní jednání

Jde o jednání, které:

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, 
 3. porušuje zákon 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů,
 4. porušuje jiný právní předpis či předpis Evropské unie oblastech uvedených v zákoně 171/2023 Sb. 

Obsah oznámení

 1. údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnosti oznamovatele (zejména osobní číslo přidělené zaměstnavatelem aj.); to neplatí, pokud je oznámení podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa,
 2. určité a srozumitelné sdělení skutečností rozhodných pro posouzení naříkaného jednání příslušnou osobou jako protiprávního jednání ve smyslu tohoto vnitřního předpisu.

Způsob podání oznámení

 1. Vnitřní oznamovací systém
  1. Písemně (listinná podoba) zaslané na adresu sídla společnosti. Oznámení vloží oznamovatel do obálky a na obálku uvede „K rukám příslušné osoby dle zákona č. 171/2023 Sb.“. Takto označená poštovní zásilka nebude otevřena a bude v neporušeném stavu předána k vyřízení příslušné osobě. 
  2. Elektronicky zaslané do datové schránky společnosti nebo na adresu elektronické pošty whistleblowing@gwjihotrans.cz. V předmětu elektronické zprávy musí být uvedeno „K rukám příslušné osoby dle zákona č. 171/2023 Sb.“.
  3. Ústně na základě osobního rozhovoru (po předchozí telefonické nebo písemné domluvě). Příslušná osoba je povinna vyhovět žádosti oznamovatele podat oznámení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne žádosti oznamovatele. Příslušná osoba sepíše o podaném oznámení písemný záznam. Oznamovateli se umožní, aby se k tomuto záznamu vyjádřil a jeho vyjádření bude přílohou záznamu oznámení. Příslušná osoba po sepsání záznamu předá oznamovateli kopie záznamu i vyjádření oznamovatele.
 2. Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti
  1. Oznámení je také možné podat u Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Související položky

Příslušná osoba:

Kamil Sloboda

Telefon: +420 604 332 488
Email: whistleblowing@gwjihotrans.cz